Tyebye Piyom

Tyebye Piyom
Tyebye Blagoslovim
Typebye Blagodarim
     Gospodi
I Molyim Tisya Bojenash
     Gospodi  *3

   Amyen   *3